Pomoč ASUS ROG G501JW

background image

Prenosni računalnik

E-priročnik

Prva izdaja

December 2014

SL9943

background image

2

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano,

preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli

obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne

kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (‘’ASUS’’).

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI

VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI

PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI,

USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE,

SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE

POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI

ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI

OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke

ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist

lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA

IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS

NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE
LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do

povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve

škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu ( vključno s smrtjo) in poškodbe

na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so

rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane

pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali

prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna

odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA

POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA,

NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA ( VKLJUČNO

Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV
PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Storitev in podpora

Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3

Kazalo

O tem priročniku ........................................................................................................7

Konvencije, uporabljene v tem priročniku ............................................................8
Ikone ....................................................................................................................................8
Pisave ..................................................................................................................................8

Varnostna opozorila ..................................................................................................9

Uporaba prenosnega računalnika ............................................................................9
Vzdrževanje prenosnega računalnika .....................................................................10
Pravilno odlaganje .........................................................................................................11

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje prenosnega računalnika ...............................................................14

Pogled od zgoraj .............................................................................................................14
Desni del ............................................................................................................................17
Levi del ...............................................................................................................................18
Sprednji del .......................................................................................................................20

2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika

Uvod ...............................................................................................................................22

Polnjenje prenosnega računalnika...........................................................................22
Dvignite pokrov, da odprete zaslon. ........................................................................24
Pritisnite gumb za vklop/izklop. ................................................................................24

Priključitev zunanjih naprav ..................................................................................25

Priključitev na zunanji zaslon .....................................................................................25

Poteze za sledilno ploščico* in sledilna ploščica ............................................26

Uporaba potez na zaslonu na dotik* .......................................................................26
Uporaba potez na sledilni ploščici ...........................................................................30

Uporaba tipkovnice ..................................................................................................37

Funkcijske tipke ...............................................................................................................37
Tipki Windows® 8.1 .........................................................................................................38
Številčna tipkovnica .......................................................................................................38

background image

4

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8.1

Prvi zagon .....................................................................................................................40
Uporabniški vmesnik Windows® ..........................................................................41

Začetni zaslon ..................................................................................................................41
Dostopne točke ...............................................................................................................42
Gumb Start ........................................................................................................................45
Prilagajanje začetnega zaslona .................................................................................47

Delo v programih Windows® .................................................................................48

Zagon programov ..........................................................................................................48
Prilagajanje programov ................................................................................................48
Dostop do zaslona Programi ......................................................................................51
Vrstica s čarobnimi gumbi ...........................................................................................53
Funkcija Snap (Zataknitev) ..........................................................................................56

Druge bližnjice na tipkovnici .................................................................................58
Povezovanje z brezžičnimi omrežji ....................................................................60

Wi-Fi .....................................................................................................................................60
Bluetooth ..........................................................................................................................61
Airplane mode .................................................................................................................62

Povezovanje z žičnimi omrežji ..............................................................................63

Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE ..................................63
Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim naslovom IP ...........................64

Zaustavitev prenosnega računalnika .................................................................65

Stanje pripravljenosti prenosnega računalnika ...................................................65

Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8.1 ..........................................................66

Kako iz zaklenjenega zaslona .....................................................................................66
Prilagajanje zaklenjenega zaslona ...........................................................................67

4. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)

Samopreizkus po vklopu (POST) ..........................................................................70

Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST .........................70

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

5

BIOS ................................................................................................................................70

Dostop do nastavitev BIOS..........................................................................................70
Nastavitve BIOS ...............................................................................................................71

Obnovitev vašega sistema .....................................................................................81

Omogočanje možnosti za obnovitev .....................................................................83

Nasveti in pogosta vprašanja

Uporabni nasveti za prenosni računalnik .........................................................86
Pogosta vprašanja o strojni opremi ....................................................................87
Pogosta vprašanja o programski opremi ..........................................................90

Dodatki

Notranja skladnost modema ......................................................................................94
Pregled ...............................................................................................................................94
Izjava o omrežni združljivosti ....................................................................................95
Neglasovna oprema .....................................................................................................95
Izjava komisije za zvezne komunikacije .................................................................97
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF) .......................98
ZA UPORABO PRENOSNE NAPRAVE .......................................................................99
ZA UPORABO IZBIRE KODE DRŽAVE (NAPRAVE WLAN) ....................................99
Izjava o skladnosti

(R in TTE direktive 1999/5/EC) ....................................................................................100
CE oznaka ..........................................................................................................................100
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE .........................................................101
Brezžični operacijski kanal za različne domene ...................................................102
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu ............................................102
UL varnostni napotki .....................................................................................................104
Zahteve za varno napajanje ........................................................................................105
Obvestila TV sprejemnika ............................................................................................105
REACH .................................................................................................................................105
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision .........................................................105

background image

6

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Preprečitev izgube sluha ..............................................................................................105
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) ...........................................106
Varnostne informacije za optični pogon ................................................................107
Obvestilo o premazu .....................................................................................................107
Odobritev CTR 21

(za prenosne računalnike z vgrajenim modemom) ...........................................108
Izdelek skladen z ENERGY STAR .................................................................................110
Eko-oznaka Evropske unije ........................................................................................110
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava ........................................111
ASUS recikliranja in vračanja Storitve ......................................................................111

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

7