ASUS ROG G501JW - PRE POUŽÍVANIE PRENOSNÉHO ZARIADENIA 

background image

PRE POUŽÍVANIE PRENOSNÉHO ZARIADENIA

Vyhlásenie o vystavení účinkom žiarenia:

Zariadenie vyhovuje vládnym požiadavkám na expozíciu rádiovým

vlnám.

Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo

emisné limity pre expozíciu účinkom rádiovej frekvenčnej (RF) energie

ustanovených Federálnej komisie pre rádiové a televízne vysielanie (FCC)

vlády USA.

Norma pre expozíciu pre bezdrôtové zariadenie používa jednotku

merania známu ako špecifický absorpčný pomer, alebo SAR.

Limitná hodnota SAR ustanovená FCC je 1,6 W/kg. *Testy ohľadne

SAR sú realizované pomocou štandardných prevádzkových polôh

akceptovaných FCC so zariadením vysielajúcim pri najvyššej

certifikovanej hodnote výkonu v rámci všetkých testovaných

frekvenčných pásiem.