ASUS ROG G501JW - Označenie CE

background image

Označenie CE

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth

Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č.

2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o

nízkom napätí“.

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu

a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a

vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

Najvyššia hodnota CE SAR pre toto zariadenia je 0,436 W/kg.

background image

notebooku Elektronická príručka

101