ASUS ROG G501JW - Informácie o expozícii účinkom rádiovej frekvencie (SAR) – CE

background image

Informácie o expozícii účinkom rádiovej

frekvencie (SAR) - CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519/ES) o obmedzení vystavenia

širokej verejnosti elektromagnetickým poliam podľa spôsobu ochrany zdravia.

Tieto limity sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní na ochranu širokej verejnosti.

Tieto odporúčania vypracovali a kontrolovali nezávislé vedecké organizácie

prostredníctvom pravidelných a rozsiahlych hodnotení vedeckých štúdií.

„Špecifická miera absorpcie (SAR)“ je merná jednotka pre odporúčaný limit

stanovený Európskou radou pre mobilné zariadenia, a limit SAR je 2,0 W/kg

v priemere na 10 g telesného tkaniva. Táto merná jednotka spĺňa požiadavky

Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP).

Toto zariadenie bolo testované pre prevádzku v tesnej blízkosti tela a spĺňa

požiadavky smernice expozície ICNRP a európskych noriem č. EN 50566 a EN

62209-2. SAR sa meria so zariadením priamo v kontakte s telom pri vysielaní

najvyššej úrovne certifikovaného výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných

pásmach mobilného zariadenia.

background image

102

notebooku Elektronická príručka

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové

spojenia vo Francúzsku

Niektaleboé časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhalebošie

maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:

10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo

na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre

predbežného oprávnenia, ktaleboú vykonáva Ministerstvo obrany, pričom

maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz.

Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:

Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW

Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW