ASUS ROG G501JW - Svoj notebook nabite.

background image

Svoj notebook nabite.

A.

Napájací kábel zapojte do prevodníka AC-DC.

B.

Sieťový AC adaptér pripojte k sieťovému zdroju s hodnotou napätia

100 V ~ 240 V.

C.

Pripojte konektor napájania jednosmerným prúdom (DC) k vstupu

napájania jednosmerným prúdom (DC) notebooku.

Pred prvým použitím nechajte notebook nabíjať 3 hodiny.

POZNÁMKA:
Vstupné napätie:

100–240V striedavý prúd

Vstupná frekvencia: 50-60Hz

Menovitý výstupný prúd: 6.32A (120W)

Menovité výstupné napätie: 19V jednosmený prúd

POZNÁMKA: Vzhľad sieťového adaptéra sa môže líšiť v závislosti na modeli

a Vašej oblasti.

background image

notebooku Elektronická príručka

23

VÝSTRAHA!

Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie v

prenosnom počítači.

Batéria, ktaleboá sa v tomto zariadení používa, môže pri

odstránení alebo rozobraní predstavovať nebezpečenstvo

požiaru alebo popálenia chemikáliami.

Pre vašu bezpečnosť dodržujte pokyny na výstražných štítkoch.

Riziko vybuchnutia batérie v prípade výmeny za nesprávny typ.

Batériu neodhadzujte do ohňa.

Batériu v prenosnom počítači sa nikdy nepokúšajte skratovať.

Batériu sa nikdy nepokúšajte zo zariadenia vyberať a znovu doň

vkladať.

Ak zistíte, že batéria tečie, prestaňte ju používať.

Batérie a jej súčasti musia byť recyklované alebo zlikvidované.

Batériu a ďalšie malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí.

DÔLEŽITÉ!

Na prenosný počítač nalepte štítok so vstupnými/výstupnými

parametrami a uistite sa, že sa zhodujú so vstupnými/

výstupnými parametrami na napájacom adaptéri. Niektaleboé

modely prenosných počítačov môžu mať viac paraWindows®v

výstupných prúdov na základe dostupného SKU.

Pred zapnutím po prvýkrát sa uistite sa, že do prenosného

počítača je zapojený sieťový adaptér. Pri používaní prenosného

počítača v režime napájacieho adaptéra dôrazne odpaleboúčame

používať uzemnenú nástennú elektrickú zásuvku.

Táto elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a v blízkosti

vášho prenosného počítača.

Prenosný počítač odpojte od hlavného zdroja napájania tak,

že ho odpojíte od elektrickej zásuvky.

background image

24

notebooku Elektronická príručka