Pomoc usługi ASUS ROG G501JW

background image

Notebook ASUS

Podręcznik elektroniczny

Wydanie pierwsze

Grudzień 2014

PL9943

background image

2

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać,

transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne

języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK

COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI,

ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI

LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM

PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ

ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE

Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM

DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O

MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM

PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami

towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji

lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM

INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO

TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE

ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU,

WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku

których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W

każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie

za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za

wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności

prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla

każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o

umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia

gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej

odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH

OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3)

SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE

SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY

LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

3

Spis treści

Informacje dotyczące tego Podręcznika ...........................................................7

Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku .............................................8
Ikony ....................................................................................................................................8
Typografia..........................................................................................................................8

Zasady bezpieczeństwa ..........................................................................................9

Używanie notebooka ....................................................................................................9
Pielęgnacja notebooka .................................................................................................10
Właściwa utylizacja urządzenia .................................................................................11

Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu

Poznajemy notebooka .............................................................................................14

Widok z góry .....................................................................................................................14
Widok z prawej ................................................................................................................17
Widok z lewej ...................................................................................................................18
Widok z przodu ...............................................................................................................20

Rozdział 2: Użytkowanie notebooka

Przygotowanie urządzenia .....................................................................................22

Ładowanie notebooka. .................................................................................................22
Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza. .........................................................24
Naciśnij przycisk zasilania. ...........................................................................................24

Podłączanie urządzeń zewnętrznych .................................................................25

Podłączanie do monitora zewnętrznego ...............................................................25

Gesty dla ekranu dotykowego* oraz panelu dotykowego .........................26

Używanie gestów panelu ekranu dotykowego* .................................................26
Używanie gestów touchpada ....................................................................................30

Używanie klawiatury ................................................................................................37

Klawisze funkcyjne .........................................................................................................37
Przyciski Windows® 8.1 .................................................................................................38
Klawiatura numeryczna ................................................................................................38

background image

4

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 8.1

Pierwsze uruchomienie notebooka ....................................................................40
Interfejs użytkownika Windows® .........................................................................41

Ekran startowy .................................................................................................................41
Hotspoty ............................................................................................................................42
Przycisk Start ....................................................................................................................45
Dostosowywanie ekranu Start ...................................................................................47

Praca z aplikacjami Windows®...............................................................................48

Uruchamianie aplikacji .................................................................................................48
Dopasowywanie aplikacji ............................................................................................48
Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje ...........................................................51
Charms bar ........................................................................................................................53
Funkcja Snap (Migawka) ..............................................................................................56

Inne skróty klawiaturowe .......................................................................................58
Podłączanie do sieci bezprzewodowej ..............................................................60

Wi-Fi .....................................................................................................................................60
Bluetooth ..........................................................................................................................61
Tryb samolotowy ............................................................................................................62

Podłączanie do sieci przewodowej .....................................................................63

Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym adresem IP/PPPoE .....63
Konfiguracja połączenia sieciowego ze statycznym adresem IP ...................64

Wyłączanie notebooka ............................................................................................65

Przełączanie notebooka w tryb uśpienia ...............................................................65

Ekran blokowania systemu Windows® 8.1 ........................................................66

W celu przejścia dalej z ekranu blokowania .........................................................66
Dostosowywanie ekranu blokowania .....................................................................67

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

5

Rozdział 4: Autotest podczas włączania zasilania (POST)

Autotest podczas włączania zasilania (POST) .................................................70

Używanie funkcji POST w celu uzyskania dostępu do BIOS'a i

rozwiązywania problemów technicznych .............................................................70

BIOS ................................................................................................................................70

Uzyskiwanie dostępu do BIOS'a ................................................................................70
Ustawienia BIOS'a ...........................................................................................................71

Przywracanie systemu .............................................................................................81

Włączenie opcji przywracania ...................................................................................83

Porady i często zadawane pytania

Przydatne porady dotyczące komputera .........................................................86
Często zadawane pytania dotyczące sprzętu..................................................87
Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania ..............................90

Załączniki

Zgodność wewnętrznego modemu ........................................................................94
Przegląd .............................................................................................................................94
Deklaracja zgodności sieci ..........................................................................................95
Urządzenia nie-głosowe .............................................................................................95
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications

Commission (FCC) ..........................................................................................................97
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości

radiowej (RF) .....................................................................................................................98
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO ...................................................99
UŻYWANIE FUNKCJI WYBORU KODU KRAJU (URZĄDZENIA SIECI WLAN) .....99
Deklaracja zgodności (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC) .......................................100
Oznakowanie CE .............................................................................................................100
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa .....................................................................103
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania ..............................................104
Uwagi dotyczące tunera TV .......................................................................................104
REACH .................................................................................................................................104

background image

6

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation ....................................104
Zapobieganie utracie słuchu ......................................................................................104
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich

(dotyczą baterii litowo-jonowych) ...........................................................................105
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego .........................106
Certyfikat CTR 21

(dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem) .......................107
Produkt zgodny z ENERGY STAR ...............................................................................109
Etykieta „Eco” przyznawana przez Unię Europejską ...........................................109
Recycling ASUS/Usługi zwrotu ..................................................................................110

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

7