ASUS ROG G501JW Hjelp

background image

Første utgave

Desember 2014

NW9943

Bærbare PC

Elektronisk håndbok

background image

2

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan

reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet

språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for

sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE

UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER

FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL

ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE,

SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP

AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM

ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT

ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller

opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens

fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR

INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN

FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE

SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett

på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket

skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på

eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil

av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert

produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt

skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva

ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV

MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE,

TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT

TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN

FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på http://support.asus.com

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

3

Innhold

Om denne håndboken ............................................................................................7

Begreper brukt i denne håndboken ........................................................................ 8
Ikoner .................................................................................................................................. 8
Skrifttyper .......................................................................................................................... 8

Sikkerhetshensyn ......................................................................................................9

Bruke den bærbare PC-en ........................................................................................... 9
Ta vare på den bærbare PC-en ................................................................................... 10
Riktig deponering........................................................................................................... 11

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med den bærbare PC-en din ................................................................14

Sett ovenfra....................................................................................................................... 14
Høyresiden ........................................................................................................................ 17
Venstresiden ..................................................................................................................... 18
Forsiden.............................................................................................................................. 20

Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Komme i gang.............................................................................................................22

Lad opp den bærbare PC-en. ...................................................................................... 22
Løft for å åpne skjermen............................................................................................... 24
Trykk på strømknappen. ............................................................................................... 24

Koble til eksterne enheter ......................................................................................25

Koble til en ekstern skjerm .......................................................................................... 25

Bevegelser for berøringsskjermen* og styreplaten ......................................26

Bruke berøringsskjermbevegelser* ......................................................................... 26
Bruke styreplatebevegelser ........................................................................................ 30

Bruke tastaturet ..........................................................................................................37

Funksjonstaster ............................................................................................................... 37
Windows® 8.1 taster ...................................................................................................... 38
Numerisk tastatur ........................................................................................................... 38

background image

4

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8.1

Starte opp for første gang ......................................................................................40
Windows

®

brukergrensesnitt .................................................................................41

Startskjerm ........................................................................................................................ 41
Hotspots ............................................................................................................................. 42
Startknapp ........................................................................................................................ 45
Tilpasse Start-skjermen ................................................................................................ 47

Jobbe med Windows

®

-applikasjoner ..................................................................48

Starte applikasjoner ....................................................................................................... 48
Tilpasse apper .................................................................................................................. 48
Tilgang til Apper-skjermen ......................................................................................... 51
Charms-verktøylinjen .................................................................................................... 53
Snap-funksjon .................................................................................................................. 56

Andre tastatursnarveier ..........................................................................................58
Koble til trådløse nettverk ......................................................................................60

Wi-Fi-kobling .................................................................................................................... 60
Bluetooth .......................................................................................................................... 61
Aireplane mode(Flymodus) ........................................................................................ 62

Koble til kablede nettverk ......................................................................................63

Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse............................... 63
Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling ....................................................... 64

Slå av den bærbare PC-en ......................................................................................65

Sette den bærbare PC-en i hvilemodus .................................................................. 65

Windows® 8.1-låseskjerm .......................................................................................66

Slik går du videre fra den låste skjermen ............................................................... 66
Tilpasse låseskjermen.................................................................................................... 67

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

5

Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test)

Selvtest (POST = Power-On Self Test) .................................................................70

Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke ..................................................... 70

BIOS ................................................................................................................................70

Tilgang til BIOS ................................................................................................................ 70
BIOS-innstillinger ............................................................................................................ 71

Gjenopprette systemet ditt....................................................................................81

Aktivere et gjenopprettingsalternativ ................................................................... 83

Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)

Nyttige tips for den bærbare PC-en ....................................................................86
Maskinvare-OSS..........................................................................................................87
Programvare-OSS.......................................................................................................90

Tillegg

Samsvar for det interne modemet ........................................................................... 94
Oversikt .............................................................................................................................. 94
Nettverkskompatibilitets erklæring ......................................................................... 95
Ikke-tale-utstyr ................................................................................................................ 95
Kunngjøring fra Federal Communications Commission .................................. 97
Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC Radiofrekvens (RF) ........... 98
FOR BRUK MED BÆRBARE ENHETER ....................................................................... 99
FOR VALG AV LANDKODE (WLAN-ENHETER) ........................................................ 99
Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EU) .......................................... 100
CE-merking ....................................................................................................................... 100
Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE ......................................................... 101
Trådløs operasjonskanal for ulike domener .......................................................... 102
Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike .................................................. 102
UL sikkerhetsmerknader .............................................................................................. 104

background image

6

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Sikkerhetskrav til strøm ................................................................................................ 105
Merknader for TV-tuner ................................................................................................ 105
REACH merknader .......................................................................................................... 105
Produktmerknad fra Macrovision Corporation .................................................... 105
Unngå hørselstap ........................................................................................................... 105
Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier) ...................................... 106
Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen ..................................................... 107
CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem).................. 108
Produktet er i samsvar med Energy Star ................................................................ 110
Økologisk merke for EU .............................................................................................. 110
Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk ......................................... 111
ASUS-resirkulering / Returtjenester ......................................................................... 111

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

7